رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی گروه آمار

1- کارشناسی آمار 

2- کارشناسی آمار سنجش آموزشی

3- کارشناسی علوم کامپیوتر

4- کارشناسی ارشد رشته بیم سنجی