کارگاه آشنایی با معادلات ساختاری

به همت گروه آمار در دانشکده فنی و مهندسی کارگاه "آشنایی با معادلات ساختاری" توسط استاد محترم جناب آقای دکتر گلدسته در روز چهارشنبه مورخ 97/9/28 ارایه گردید.

03 دی 1397 - 14:35

کارگاه کاربرد روشهای آماری در پایان نامه های سایر رشته ها

به همت گروه آمار در دانشکده فنی و مهندسی کارگاه "کاربرد روشهای آماری در پایان نامه های سایر رشته ها " توسط استاد محترم جناب آقای دکتر گلدسته در روز چهارشنبه م ...

27 آذر 1397 - 08:27

اطلاعیه‌ها

کنفرانس ها

سیناپرس