قابل توجه پذیرفته شدگان رشته آمار و آمار سنجش دانشگاه علم و فرهنگ 1402

.

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان رشته آمار و آمار سنجش دانشگاه علم و فرهنگ 1402

در صورت هرگونه سوال درمورد رشته آمار و رشته آمار سنجش آموزشی می توانید با شماره های زیر 
 تماس بگیرید

  تلفن 44238171 الی 5

  داخلی 236    و داخلی 527

با آرزوی موفقیت برای همه شما پذیرفته شدگان

 گروه آمار دانشگاه علم و فرهنگ