سرپرست تخصصی ارشد آمار - بیم سنجی

.

حمیدرضا عرفانیان

  • استادیار
  • گروه ریاضی
  • تلفن:5- 44238171 داخلی 236
  • ایمیل: erfanian@usc.ac.ir