Cardinal Theme

مدیر گروه آمار

.

منیژه محمودی

  • مربی
  • گروه آموزشی آمار
  • تلفن: 5-44238171 داخلی 261
  • ایمیل: mahmoodi@usc.ac.ir