کارگاه های دانشکده فنی و مهندسی در هفته پژوهش در سال 1400

لیست کارگاه های دانشکده فنی و مهندسی در هفته پژوهش در سال 1400