اطلاعیه جلسه معارفه گروه آمار

روز یکشنبه 6 آذرماه ساعت 14-16 جلسه معارفه مختص دانشجویان ورودی جدید1401 در رشته آمار و رشته آمار سنجش در سالن شهید کاظم آشتیانی برگزار می گردد

.