پذیرش دانشجو در رشته علوم کامپیوتر و رشته بیم سنجی

.دانشگاه علم و فرهنگ در گروه آمار  در رشته بیم سنجی در مقطع کارشناسی  ارشد در رشته علوم کامپیوتر در مقطع کارشناسی    و در رشته آمار  و  رشته آمارسنجش آموزشی در مقطع کارشناسی  دانشجو می پذیرد.

جهت آشنایی با رشته ها به بخش اطلاعیه ها و معرفی رشته ها مراجعه نمایید