اول آبان ماه روز آمار مبارک باد

اول آبان ماه روز آمار و برنامه ریزی را خدمت همه اساتید گرامی و دانشجویان محترم تبریک عرض می نماییم.

اول آبان ماه روز آمار و برنامه ریزی را خدمت همه اساتید گرامی و دانشجویان محترم تبریک عرض می نماییم.

اول آبان روز آمار نامگذاری شده است این امر بار دیگر اهمیت علم آمار را یادآور می شود، از طرف دیگر سازمان جهانی یونسکو در قطعنامه چهلمین کنفرانس عمومی خود سال 2020 را سال بین المللی علوم پایه برای توسعه پایدار نامگذاری کرده است. هدف از این اقدام توجه بیشتر به اهمیت و نقش علوم پایه در درک و حل چالش های فنی، اجتماعی و  علمی در جهان است.