تبریک به قبول شدگان ارشد 1401 دانش آموختگان گروه آمار

اسامی دانش آموختگان گروه آمار که در آزمون ارشد1401 قبول شده اند

عرض تبریک به دانش آموختگان گروه آمار که در آزمون ارشد1401 قبول شده اند:

نیلوفر رشادفر   علم داده دانشگاه تربیت مدرس

 شاهین واعظی علم داده دانشگاه تربیت مدرس

هانیه دهنوی مدیریت پروژه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 فاطمه حسین پور  آمارریاضی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 حانیه زینلی آمار ریاضی  دانشگاه علم و صنعت

سارا وکیلی  بیم سنجی دانشگاه علامه طباطبایی

عاطفه بلوچ آمار ریاضی دانشگاه علامه طباطبایی

سمانه سلمان زاده آمار ریاضی دانشگاه الزهرا

علی خنجری سهمیه  استعداد درخشان مهندسی صنایع دانشگاه علم و فرهنگ

حنانه قربانی سهمیه استعداد درخشان  مهندسی صنایع دانشگاه علم و فرهنگ

محمد امین قربانی سهمیه استعداد درخشان علم داده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و فرهنگ